• RPO WZ 2014-2020 (Działanie 7.7)

      

     RPO WZ 2014-2020 (Działanie 7.7)

     Projekt pn. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

     Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci
     z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych
     z walką i zapobieganiem COVID-19

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

     Celem projektu jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w placówkach edukacyjnych w celu minimalizacji negatywnych skutków związanych z występowaniem COVID-19, a liczba osób objętych wsparciem to 150 uczniów, w tym:

     1). ze szkoły Podstawowej Nr 1 w Sianowie im. Janka Bytnara – 45 uczniów;

     2). ze szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty – 75 uczniów;

     3). ze szkoły Podstawowej w Dąbrowie im. Larysy Ewy Krause – 30 uczniów.

     Zaplanowano wsparcie w postaci zatrudnienia psychologa oraz terapeuty pedagogicznego do przeprowadzenia zajęć indywidualnych oraz warsztatów grupowych niwelujących skutki izolacji społecznej uczniów w okresie zagrożenia COVID-19. Okres zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach oraz prowadzenie zajęć on-line spowodował u wielu uczniów nasilenie się trudności w nauce
     i wyizolowanie z kontaktów społecznych w grupach rówieśniczych. Pozyskane środki będą służyć poszerzeniu działań, jakimi będzie pomoc psychologiczna oraz zajęcia terapeutyczne dla uczniów wymagających wsparcia w wyniku izolacji społecznej. Łącznie przeprowadzonych będzie 832 godziny zajęć (772 indywidualnych oraz 60 grupowych) przez nowo zatrudnionych psychologa i terapeutę pedagogicznego. Rezultatem będzie zatrudnienie kadry oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
     w postaci zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu pomocy psychologicznej i zajęć terapeutycznych dla uczestników projektu.

     Przedsięwzięcie realizowane jest w latach: 2021 - 2022

     Całkowity koszt zadania: 66 540,00 zł

     Kwota dofinansowania: 62 880,30 zł

     w tym ze środków UE: 52 951,50 zł

     Budżetu Państwa: 9 928,80 zł

     Wkład własny Gminy Sianów: 3 659,70 zł